با توجه به نوع کسب و کار خود یکی از انواع تبلیغات بازدیدی تلگرام را انتخاب نمایید :

۱۰۰۰ کا بازدید
۲.۲۰۰ هزار تومان
  • ۱ میلیون بازدید از تبلیغ
  • ارایه گزارش در پنل کاربری
۵۰۰ کا بازدید
۱.۲۰۰ هزار تومان
  • ۵۰۰ هزار بازدید از تبلیغ
  • ارایه گزارش در پنل کاربری
۳۰۰ کا بازدید
۷۰۰ هزار تومان
  • ۳۰۰ هزار بازدید از تبلیغ
  • ارایه گزارش در پنل کاربری
۱۰۰ کا بازدید
۲۲۰ هزار تومان
  • ۱۰۰ هزار بازدید از تبلیغ
  • ارایه گزارش در پنل کاربری